Information

Supporterföreningen North Power grundades 2001.

North Power är supporterklubb till Skellefteå AIK. Föreningen står för en positiv och aktiv supporterkultur och har som mål att följa, stödja och hylla laget. Föreningen är ideell och drivs helt utan vinstsyfte. Pengar som inkommer via souvenirförsäljning och medlemsavgifter används till läktarverksamhet och subventioner av resor till bortamatcher.

Styrelsen säsongen 2018/19 består av:

Ordförande: Ludwig Palmberg

Sekreterare / Reseansvarig: Veronica Hådén

Kassör: Malin Karlsson

Webbansvarig: Erik Wallberg

Medlemsansvaring: Fredrik Rydén

Ledamöter: Anton Håkansson, Johanna Larsson,

Suppleanter: Marcus Åström, Jonas Marklund

Kontakta styrelsen på info@northpower.nu eller via forumet.
————————————————————-

 

STADGAR

För den ideella föreningen North Power. Bildad 2001. Stadgarna ändrade av årsmötet den 22 maj 2014.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Föreningens namn 
Föreningens namn är North Power.
2 § Ändamål 
North Power är supporterklubb till Skellefteå AIK. Föreningen står för en positiv och aktiv supporterkultur och har som mål att följa, stödja och hylla laget. Föreningen är ideell och drivs helt utan vinstsyfte. Pengar som inkommer via souvenirförsäljning och medlemsavgifter används till läktarverksamhet och subventioner av resor till bortamatcher.
3 § Verksamhet
Försäljning av medlemskort och souvenirer i föreningens lokal i Skellefteå Kraft Arena, samt anordnande av resor.
4 § Säte 
Föreningen har sitt säte i Skellefteå Kommun.
5 § Räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1/7 t.o.m. den 30/6.
6 § Stadgar 
För ändring av stadgar inför nästkommande räkenskapsår krävs 2/3-majoritetsomröstning på årsmötet. Förslag får ges av såväl medlem som styrelsen.
7 § Upplösning av förening
För beslut om upplösning av förening krävs 2/3-majoritetsomröstning på årsmötet. Vid upplösning av föreningen tillfaller kvarvarande ekonomiska medel Skellefteå AIK Hockey.
8 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

MEDLEMMAR 

9 § Medlemskap 
Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar. Medlemsavgift fastställs årligen på årsmötet.

10 § Uteslutning
Uteslutande av medlem görs enligt majoritetsomröstning av rådande styrelse. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

ÅRSMÖTE

11 § Tidpunkt och kallelse
Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Information om årsmötet finns på http://www.northpower.nu. Mötet skall aviseras tidigast fyra och senast två veckor i förväg. Samtliga medlemmar har rätt att närvara på mötet. På årsmötet fastställs kommande säsongs styrelse, samt medlemsavgift. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka innan årsmötet. I kallelsen anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
12 § Beslutförhet 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är på mötet.
13 § Motioner
Motioner som skall behandlas på föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april.
14 § Rösträtt 
Varje medlem har en röst. Medlem som inte kan närvara vid årsmötet kan utse ett ombud genom skriftlig fullmakt. Ett ombud får inte företräda mer än en medlem.
15 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
16 § Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska rapport
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
12. Beslut om omedelbar justering av dagordningens § 10 och § 11
13. Val av tre personer till valberedningen, varav en sammankallande
14. Val av 1 st revisor samt 1 st revisorsuppleant
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Styrelsens förslag (t.ex. förslag på stadgeändringar)
17. Inkomna motioner
18. Övriga frågor

VALBEREDNINGEN

17 § Sammansättning, åliggande
Valberedningen består av dess ordförande och övriga ledamöter valda av årsmöte. Valberedningen ska i god tid innan årsmötet tillfråga befintliga styrelsemedlemmar om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 14 dagar innan årsmötet ska medlemmarna kunna ta del av valberedningens förslag.

REVISORER

18 § Revision
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

STYRELSEN

19 § Sammansättning
Samtliga styrelsemedlemmar väljs för en säsong (1/7 – 30/6) enligt majoritetsomröstning av de närvarande på årsmötet. Ordförande utses av stämman, medan övriga poster utses av styrelsen. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt en suppleant, och skall innehålla posterna ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig och reseansvarig. Varje enskild styrelseledamot kan inneha mer än en post, dock skall posterna som ordförande och sekreterare innehas av olika ledamöter. För ändring av styrelseposter från föregående år krävs 2/3-majoritetsomröstning på årsmötet.
20 § Styrelsens åligganden
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handlar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och före räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
21 § Kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är samlade. För alla beslut krävs att minst hälften av de närvarande ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.